• استراتژی های فروش

تشکیل تیم متبحر ومتخصص برای معرفی پروژه ها با حفظ هویت برند آن تعریف فرآیندهای سیستماتیک چرخه فروش قابل رصد وپایش سرعت بخشیدن به فروش پروژه در راستای افزایش بازگشت برقراری ارتباط موثر و مداوم با خریداران وفروش با ارزش افزوده بیشتر به مشتریان ایجادpermium برای پروژه ها اجرای فاز عملیاتی فروش (راه اندازی دفاتر […]