• استراتژی های فروش

تشکیل تیم متبحر ومتخصص برای معرفی پروژه ها با حفظ هویت برند آن تعریف فرآیندهای سیستماتیک چرخه فروش قابل رصد وپایش سرعت بخشیدن به فروش پروژه در راستای افزایش بازگشت برقراری ارتباط موثر و مداوم با خریداران وفروش با ارزش افزوده بیشتر به مشتریان ایجادpermium برای پروژه ها اجرای فاز عملیاتی فروش (راه اندازی دفاتر […]

• استراتژی های مهندسی بازار(شناسایی بازار،شناسایی مشتری،شناسایی مشتری،شناسایی نیازها،شناسایی محصول)

الف)عوامل کلان: بررسی وتحلیل شرایط اقتصاد عمومی شرکت بررسی وتحلیل شرایط اقتصاد حوزه ساختمان و بازارهای رقیب بررسی و تحلیل پروژه های کلان و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بررسی تقاضای حوزه ساختمان وشرایط متقاضیان با تمرکز بر روی بازارهای هدف ب)عوامل محیطی: شناخت موقعیت های جغرافیایی، دسترسی ها و پتانسیل های منطقه ای پروژه […]

• استراتژی خدمات پس از فروش، تحویل و مدیریت بهره برداری

تعیین برنامه زمان بندی تحویل ،مدیریت فرآیند تحویل،مدیریت اصلاح نواقص حین تحویل نگهداری وحراست از ساختمان ، از زمان تحویل تا اجرای اتمام زمان تعهد خدمات پس از فروش شرکت عضویت در هیئت مدیره مجتمع جهت اجرای مصوبات برای کنترل و بهرهبرداری هر چه بهتر از ساختمان و تنظیم آیین نامه های سکونت و بهره […]

بازاریابی وبازارسازی

مطالعات و تحلیل دوره ای SWOT پروژه ها به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف پروژه ها الویت بندی ACCEPT،QSPM وتحلیل هزینه منفعت وتحلیل روندهای متغیر محیطی بررسی ابزارهای BTLوATL در راستای تحقق اهداف بازاریابی و بودجه بندی بررسی