بازاریابی وبازارسازی

مطالعات و تحلیل دوره ای SWOT پروژه ها به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف پروژه ها الویت بندی ACCEPT،QSPM وتحلیل هزینه منفعت وتحلیل روندهای متغیر محیطی بررسی ابزارهای BTLوATL در راستای تحقق اهداف بازاریابی و بودجه بندی بررسی