• استراتژی خدمات پس از فروش، تحویل و مدیریت بهره برداری

تعیین برنامه زمان بندی تحویل ،مدیریت فرآیند تحویل،مدیریت اصلاح نواقص حین تحویل نگهداری وحراست از ساختمان ، از زمان تحویل تا اجرای اتمام زمان تعهد خدمات پس از فروش شرکت عضویت در هیئت مدیره مجتمع جهت اجرای مصوبات برای کنترل و بهرهبرداری هر چه بهتر از ساختمان و تنظیم آیین نامه های سکونت و بهره […]