• استراتژی های مهندسی بازار(شناسایی بازار،شناسایی مشتری،شناسایی مشتری،شناسایی نیازها،شناسایی محصول)

الف)عوامل کلان: بررسی وتحلیل شرایط اقتصاد عمومی شرکت بررسی وتحلیل شرایط اقتصاد حوزه ساختمان و بازارهای رقیب بررسی و تحلیل پروژه های کلان و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بررسی تقاضای حوزه ساختمان وشرایط متقاضیان با تمرکز بر روی بازارهای هدف ب)عوامل محیطی: شناخت موقعیت های جغرافیایی، دسترسی ها و پتانسیل های منطقه ای پروژه […]