اساسنامه

موضوع فعالیت بر طبق اساسنامه: انجام کلیه امور معاملاتی اعم از خرید و فروش ،حق العمل ف مباشری ،واسطه گری ،واگذاری و کارگزاری کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق به تمامی اشخاص حقیقی ، حقوقی و دولتی و خصوصی از جمله شرکت های ساختمانی و ساخت و ساز، انبوه سازان ، ابنیه ،عمران و […]