فعالیت های شرکت

کارگزاری املاک و مستغلات و کارگزاری کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی و خصوصی در سطوح کشور و خارج از کشور مشاوره خرید و توسعه زمین در مقیاس وسیع و تهیه طرح های وسیع تحقیقات و مطالعه فرصت در حوزه مسکن امور مهندسی فروش و […]